ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง” สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการ

          วัยรุ่นและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เช่น การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทำแท้ง ปัญหาโภชนาการ ความรุนแรง และความเครียด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ป้องกันและดูแลได้ และกลวิธีสำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความต้องการซึ่งเป็นบทบาทของโรงพยาบาล ดังนั้นกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคจึงมีนโยบายสนับสนุนให้ สถานบริการมีการจัดบริการสุขภาพที่มีความเป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน Youth Friendly Health Services /System=YFHS) โดยร่วมกันจัดทำ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบบประเมินตนเอง” สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบบริการอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
          หวังว่าคู่มือเล่มนี้ คงมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นแบละเยาวขน ต่อไป

 ท่านที่ต้องการ ดาวน์โหลด หนังสือ คลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้่เลยครับ

ขอขอบคุณ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)    
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)
กรมควบคุมโรค                    กรมการแพทย์                กรมสุขภาพจิต 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH) 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย(สวน.) 
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ส
ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล

ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำมาตรฐานเล่มนี้

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น