ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คู่มือแนวทางการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น


          คู่มือแนวทางการดำเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดบริการและดำเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” ของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ที่ต้องการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส�ำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services ใช้ตัวย่อว่าYFHS) เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คู่มือฯ ยังจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
          เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ครับ

 ท่านที่ต้องการดาวน์โหลดหนังสือ สามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณ   กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ที่ได้มอบงบประมาณในการจัดทำ

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น