ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แนวคิดมุมมองวัดส่งเสริมสุขภาพ


“วัด” ก็เป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพราะ
วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากประชาชน
การส่งเสริมให้วัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะส่งผลที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ชุมชน มีสุขภาพที่ดีตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ
คู่มือ แนวคิด มุมมอง วัดส่งเสริมสุขภาพ ได้รวบรวมการถ่ายทอดบทเรียนจากวัดส่งเสริม
สุขภาพดีเด่นจากทุกภาค เพื่อใช้เป็นคู่มือ แนวทางในการดำเนินงาน และใช้ประยุกต์เพื่อส่งเสริม
สุขภาพประชาชน รวมถึงการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมในท้องถิ่นชุมชนมากยิ่งขึ้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ และแรงผลักดันให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้นำ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นชุมชนต่อไป

  ท่านที่ต้องการ ดาวน์โหลด  สามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลยครับ

พาแลง54


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น