ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แนวทางปฏิบัติการป้องกันดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน (ตา ไต เท้า)


            เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ในหลายระบบของร่างกาย หากได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง อาทิ เบาหวานขึ้นตา โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง และการสูญเสียเท้าจากแผลเบาหวาน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติด้วย ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้เป็นเบาหวานได้รับการวินิจฉัย การดูแลรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วและต่อเนื่อง ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวได้รับความรู้ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเป้าหมาย
            การรักษา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาคุณภาพในการดูแลโรคเบาหวาน  กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือของคณะผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันราชประชาสมาสัย และ หน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน (ตา ไต เท้า) เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึง การส่งต่อไปรับการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

  ท่านต้องการ Download หนังสือ สามารถคลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช. ที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นครับ

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น