ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาระบบการดูแลโรคหืด

สถานการณ์โรคหืดในประเทศไทยรุนแรงขึ้นทุกปี  ขณะที่ทั่วโลก มีผู้ป่วยทั้งหมด 300 ล้านคน  คนไทยป่วยเป็นโรคหืดกว่า 3 ล้านคน  และที่น่าวิตกกังวล คือ
“ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจากอาการของโรคหืด มากกว่าปีละ 1 ล้านครั้ง”
รพ.สต. คือหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างเป็นองค์รวม โดยดูแลตั้งแต่ก่อนป่วย - หลังป่วย รวมทั้งดูในทุกๆ มิติของชีวิต อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีศักยภาพการดูแลตนเองส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนร่วมกันดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคหืดไม่ให้มีอาการรุนแรง
รพ.สต. จึงถือเป็นกำลังสำคัญ ในการลดภาวะ “จับหืด” ของผู้ป่วย ลดการรับการรักษาที่โรงพยาบาล และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวได้


  ท่านต้องการ download หนังสือนี้ สามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ


ขอขอบคุณ สสส. สปสช. สพช. สถาบันสุขภาพอาเชียน สวรส. ที่ได้จัดทำตำราเล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้ เป็นคู่มือปฏิบัติงานของ รพ.สต. ต่อไป

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น