ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่ง เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และปราศจากโรคที่ป้องกันได้ ตามปรัชญาที่ว่า "กันไว้ดีกว่าแก้"  การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีการอบรมกันน้อยมาก เพราะเป็นงานที่ถิอว่าทำกันเป็น Routine แล้ว ทำให้การดำเนินงานอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย อีกทั้งการพัฒนางานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงมีการจัดทำหลักสูตร เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อใช้อบรม และทบทวนความรู้ไปในตัว 

  ท่านต้องการ download หนังสือ คลิ๊กที่รูปปกหนังสือได้เลย


รายละเอียดของหลักสูตรนี้
1. ความรู้พื้นฐานในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
    - การป้องกันโรคของร่างกาย
    - กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย
    - ชนิดของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
    - ความหมายและชนิดของวัคซีน
    - กลไกการป้องกันโรคของวัคซีน
    - ความจำเป็นของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2. โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และวัคซีนขั้นพื้นฐาน
    - การติดต่อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค
    - ลำดับขั้นในการจัดการกับโรคติดต่อ
    - โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
    - กำหนดการให้วัคซีน ในแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของกระทรวงสาธารณสุข
3. ประมาณการวัคซีน เพื่อให้บริการ
    - ความหมายและความสำคัญของการประมาณการวัคซีน
    - กลุ่มเป้าหมายในหการประมาณการใช้วัคซีน
    - อัตราสูญเสียวัคซีนแต่ละชนิด
    - การคำนวณการใช้วัคซีน
    - การจัดทำใบเบิกวัคซีน
    - การจัดทำทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน
4. การจัดทำทะเบียนรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีน
    - การประเมินความครอบคลุมของการให้วัคซีน ***
    - ทะเบียนการให้บริการวัคซีน
5. วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ***
6. การเตรียมการและการให้บริการวัคซีน
7. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ***

เป็นเนื้อหาที่มีความเข้มข้นมาก เหมาะใช้ในการอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่ และทบทวนเจ้าหน้าที่เดิม เพื่อฟื้นฟูความรู้ครับ

ขอขอบคุณ สปสช. ครับที่ออกหนังสือเล่มนี้มาเป็นึคู่มือของเจ้าหน้าที่

ต้องการ download หนังสือ คลิ๊กที่นี่ได้ครับ

พาแลง54
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น