ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ.2554-2563

          กระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปในเส้นทางของวัตถุนิยม เกิดความเสื่อมถอยของสถาบันครอบครัว สังคม มีความเครียดอย่างมาก ใช้ชีวิตไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดโรคเรื้อรังที่เรียกว่า โรคแห่งวิถีชีวิต แพร่ระบาดไปทั่ว
          จึงได้กำหนดการป้องกันไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียง ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการพิการ ลดการตาย และลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

  ท่านที่ต้องการ download หนังสือนี้ สามารถคลิ๊กที่ปกหนังสือได้เลยครับ

ขอขอบคุณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลครับ

พาแลง54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น