ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

วันนี้ มีรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อ ได้มาทบทวนเกี่ยวกับงานควบคุมโรค ถามน้องที่ทำงานว่า แล้วที่เราทำนั้น ได้ทำตามมาตรฐานของงาน SRRT หรือเปล่า  น้องทำหน้างง งง แล้วบอกว่า มีมาตรฐานด้วยเหรอ  เราก็ งง  อ้าวแล้วไอ้ที่ทำอยู่ทำตามอะไร เขาบอกทำตามพี่ ๆ สั่ง   ลองไปค้นที่ตู้หนังสือ เจอ มาตรฐานงาน SRRT ปี 48 เอามาดู สงสัยว่ามันเก่าไปหรือเปล่า สุดท้ายอาศัยอาจารย์ กู (Google)  จึงได้พบแล้ review มาให้ เล่มนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 2553 - 2555  ครับผมมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

          จัดทำโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ISBN 978-974-297-821-1   ฉบับปรับปรุง ปีพ.ศ. 2552  แต่ออกแจกจ่ายและใช้เป็นมาตรฐานจริง  ประมาณปลายปี 2553 และมีแนวโน้มจะใช้มาตรฐานนี้จนถึงต้นปี 2555

มาตรฐาน SRRT นี้เมื่อเทียบกับมาตรฐานเล่มก่อนที่จัดทำในปี 2548  มีความแตกต่างกันดังนี้
          1. เพิ่มมาตรฐานทีมระดับท้องถิ่น ซึ่งองค์กรที่รับผิดชอบไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุขโดยตรง
          2. เพิ่มมาตรฐานด้านขีดความสามารถ จากเดิมที่เน้นเฉพาะผลงานเป็นหลัก
          3. ปรับระบบเฝ้าระวังโรคของทีม SRRT จากระบบรายงานข้อมูลเป็นระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์
          4. เปลี่ยนวิธีประเมินมาตรฐานจากมีผู้ประเมินเป็นการประเมินตนเอง
          5. ทีมจะขอประเมินมาตรฐานระดับใดก็ได้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทีมมีการพัฒนาตนเอง

คำจำกัดความของทีม SRRT หมายถึง
          1. ทีมมีความเป็นทีมชัดเจนและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
          2. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
          3. ทีมมีความสามารถหลักตามข้อกำหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005)
          4. ทีมมีผลงานที่มีคุณภาพ

          มาตรฐานทีม SRRT มี 17 ตัวชี้วัด ใช้ประเมินทีมระดับอำเภอ จังหวัด เขต และส่วนกลาง จำนวน 10, 13, 15 และ 15 ตัวชี้วัดตามลำดับ
          การผ่านเกณฑ์มี 2 ระดับ คือระดับพื้นฐานและระดับดี   การผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับพื้นฐาน อย่างน้อยทุกตัวชี้วัดต้องผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ทีมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีติดต่อกัน 2 ครั้งยกย่องให้เป็นระดับดีเยี่ยม ซึ่งผลการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น บท ๆ ดังนี้
บทที่ 1  บทนำ
          กล่าวถึงแนวคิด ประวัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SRRT  แผนที่นำทางการพัฒนาทีม SRRT ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีม SRRT

บทที่ 2  มาตรฐาน SRRT และเกณฑ์การประเมิน
          มาตรฐานทีม SRRT มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
              องค์ประกอบที่ 1 : ทีมมีความเป็นทีมชัดเจนและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
              องค์ประกอบที่ 2 : ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
              องค์ประกอบที่ 3 : ทีมมีความสามารถหลักตามข้อกำหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศ
              องค์ประกอบที่ 4 : ทีมมีผลงานที่มีคุณภาพ

ทีม SRRT แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ
          1. ทีมระดับพื้นที่/ท้องถิ่น
          2. ทีมระดับอำเภอ
          3. ทีมระดับจังหวัด
          4. ทีมระดับเขต
          5. ทีมส่วนกลาง
          ซึ่งแต่ละทีมก็จะประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ กัน และมีบทบาทในแต่ละด้านแตกต่างกัน

บทที่ 3 รายละเอียดตัวชี้วัดมาตรฐาน SRRT  (KPI  TemPlate)
          เป็นการแสดงรายละเอียด ความหมาย วัตถุประสงค์ของตัวชีร้วัด การคำนวณหาค่าคะแนน ของตัวชี้วัดทั้ง 17 ตัว

บทที่ 4   แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
          กล่าวถึงการจัดตี่งและพัฒนา ทีม SRRT  โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
          1. การพัฒนาทีม SRRT และเตรียมการของทีม SRRT
          2. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event-base surveillance)
          3. การสอบสวนโรคและภับสุขภาพ
          4. การควบคุมการระบาด
         
บทที่ 5  ตัวอย่างเครื่องมือการดำเนินงาน
          เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น แบบสรุปผลการประเมินการดำเนินงาน SRRT   ตัวอย่างการรับแจ้งข่าว ตัวอย่างเกณฑ์การออกสอบสวนโรค  เครื่องมือประเมินสถานการณ์  เป็นต้น

สรุป
          หนังสือเล่มนี้ เป็นการสรุปทั้งบทบาท หน้าที่ ของทีม SRRT ได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีตัวอย่างการดำเนินงานมาให้เสร็จสรร  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เลย  นอกจากนี้ยังอธิบายถึงตัวชี้วัดที่ทาง สส.จ. หรือเขต จะมาประเมินการทำงานของ SRRT ได้ชัดเจน สามารถเตรียมรับการประเมินได้อย่างดี

หนังสือเล่มนี้สืบค้นได้จาก  http://epid.moph.go.th/   เว็บไซด์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  หัวขอ  SRRT Network

ท่านที่สนใจ  "มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)"    สามารถ   DownLoad ได้ที่นี่

ปล. ท่านที่ได้ติดตาม หรืออ่านบทความแล้ว ขอเชิญชวนกรุณา เสนอแนะ เพื่อให้ทางผู้จัดทำได้นำไปปรับปรุง หรือท่านต้องการหนังสือ คู่มือ การดำเนินการด้านใด (ที่ท่านหาไม่ได้) กรุณาฝากข้อความไว้ หรือเมล์มาที่   Phalang54@gmail.com     เราจะพยายามหามาให้ท่าน  ขอบคุณครับ
พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น