ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เทคนิกการเขียนโครงร่างวิจัย ส่ง วช.

ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ดูแลเรื่องการวิจัย จะมีหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงานให้ส่งโครงร่างวิจัย ภายในเดือนตุลาคม  เพื่อพิจารณาให้เกรดและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อขอเข้ารับงบประมาณ ดังนั้นการเขียนโครงร่างวิจัยให้เข้ากับรูปปบบของ วช. จึงมีความสำคัญ  "พาแลง" ได้พบหนังสือเล่มนี้ ตอน review เพื่อทำวิจัยช่วงเรียนกับ ดร.สมหมาย คชนาม  จึงได้นำมาเสวนอไว้ในที่นี้ครับ

  ท่านที่ต้องการ download หนังสือ คลิ๊กที่ปกได้เลย
เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็นบท ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ส่ง (วช.)
          วช.กำหนดการวิจัยเป็น "ชุดโครงการวิจัย" คือการแสนการวิจัยในระดับแผนงาน และมีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย  "โครงการวิจัยเดี่ยว"
การเขียนแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)
การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
          -ตัวอย่างโครงร่างการวิจัย
          -องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัย
          -ตัวอย่างการตั้งงบประมาณ
          -ประวัติผู้ทำงารวิจัย

เคล็ด (ไม่) ลับ...กับ วช.
          เทคนิกการเขียนที่ทำให้ไม่ต้องถูกตีกลับมาแก้

ภาคผนวก 1
          แบบเสนอแผนงานวิจัย  (แบบ ว-1ช)
          แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด)
          แบบรายงานความก้าวหน้า  (แบบ ต-1 ชด)
ภาคผนวก 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
          1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
          2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
          3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
          5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศมุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน

ภาคผนวก 3 นโยบายการวิจัย
          1. เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
          2. ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัย ได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนะ ปฏิบัติและติดตามผลเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัย
          3. เน้นงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
          4. จัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งในภูมิภาค
          5. ดำเนินยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) อย่างเป็น เอกภาพและมีประสิทธิภาพ
          6. ให้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) เป็นพื้นฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ แผนแม่บทการวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559

กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554)
          1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
          2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
          3. การปฏิรูปการศึกษา
          4. การจัดการน้ำ
          5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก
          6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า
          7. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ
          8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
          9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำ คัญเพื่ออุตสาหกรรม
          10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
          11. สังคมผู้สูงอายุ
          12. ระบบโลจิสติกส์

ภาคผนวก 4 นโยบายรัฐบาล
          เยอะแยะไปหมด ทุกด้าน ทุกกระทรวง ลองอ่านดูเองแล้วกัน

ภาคผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
          1. การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์หรือวิธีการเพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ
          2. ลักษณะของงานที่ถือว่าเป็นการวิจัย
          3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย
          4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D)
          5. สาขาวิชาการ

ภาคผนวก 6 ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

ภาคผนวก 7 ตารางแสดงภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

ภาคผนวก 8 ตารางแสดง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำ�แนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

ภาคผนวก 9 ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำ�แนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ะปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลา ดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)

ภาคผนวก 10 หลักเกณฑ์และกรอบอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยกรมควบคุมโรค  เป็นข้อมูลจำเพาะ         สำหรับกรมควบคุมโรคใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

หนังมือเล่มนี้ ค้นได้จาก  สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ท่านที่สนใจ สามารถ download ได้ที่นี่

พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น