ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเลี่ยงโรคหัวใจและหลอเลือด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในปัจจุบันที่ดำเนินการกันตามที่ สปสช. กำหนด (หรือจะบอกว่าเพื่อสุขภาพดีของประชาชนก็ตาม) ที่ประสบผลสำเร็จ น่าจะมีอยู่ 2 เรื่องที่สำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด  ที่เหก็นผลได้ชัดเจน ทำแล้วเห็นว่าผู้ป่วยลดลง  อย่างไรก็ตาม มีแนวทางหลาย ๆ เล่มออกมา เพื่อเป็น guideline ที่เห็นว่าพอใช้ไดเน่าจะเป็นเล่มนี้แหละครับ


  Download คลิ๊กที่รูปปกหนังสือ

ในแนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเลี่ยงโรคหัวใจและหลอเลือด นั้น แบ่งออกเป็น 4 บทใหญ่ ๆ ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ
          สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด (The scope of the problem on cardiovascular disease)

บทที่ 2 สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด  (Multiple risk factors of cardiovascular disease)
          1. น้ำหนักเกินและอ้วน (Overweight and Obesity)
          2. ภาวะความดันโลหิตสูง (Raised blood pressure /Hypertension)
          3. ความเครียด (Stress)
          4. ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และโรคเบาหวาน  (Raised blood glucose and Diabetes mellitus)
          5. ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  (Abnormal blood lipids)
          6. การไม่ออกกำลังกาย  (Physical Inactivity and Sedentary Lifestyle)
          7. ปริมาณการรับประทานผักและผลไม้ในแต่ละวันไม่เพียงพอ  (Inadequate of Fruit and Vegetable Intake Daily)
          8. การสูบบุหรี่  (Tobacco use)

บทที่ 3 การประยุกต์ทฤษฏีหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด  (Application of behavioral modification to reduce multiple risk factors on cardiovascular disease)
          1. หลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   (Applied in Behavioral science Theory and principles for practice)
          2. แบบจำลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  (PRECEDE - PROCEED Model)
          3. แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงและขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง  (Transtheoretical Model TTM and Stages of Change)
          4. การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing)  5. ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory)
          6. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) 

บทที่ 4 เครื่องมือการประเมินเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด  (Assessment and management of Cardiovascular risk factors)
          1. แบบคัดกรองเพื่อบริการลดเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงมากต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือด
          2. แบบประเมินสุขภาพหัวใจด้วยการสำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
          3. แบบสอบถาม เกี่ยวกับอายุและความแข็งแรงของหัวใจ (Heart Age Tool)
          4. แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยประชาชน (ไม่ใช้ผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจเลือด)
          5. แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยประชาชน  (โดยอ้างอิงผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจเลือด)
          6. แบบประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยบุคลากรสาธารณสุข  (โดยอ้างอิงผลการตรวจร่างกายและผลเลือด)
          7. แบบการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจากตารางสำเร็จรูป  โดยดัดแปลงมาจาก EGAT heart score

บทที่ 3 จะเป็นหลักการที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใครทำวิจัยด้านการปรับเปลี่ยน สามารถนำไปอ้างอิงในบทที่ 2 ได้ครับ 

ท่านที่สนใจ  สามารถ download ได้ที่นี่  ครับ
หนังสือนี้ค้นคว้าได้จาก สำนักจัดการความรู้  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น