ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คู่มือการประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนเป็นอีกหน่วงงานที่ กระทรวงสาธารณสุข เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีการดำเนินกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินการอาหารปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งส้วม  โดยการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แบ่งระดับเป็น ทองแดง เงิน ทอง และ ระดับเพชร  เป็นต้น  มีคู่มือการประเมินออกมาหลาย version ที่เราพอหาได้ version นี้เป็นรุ่นที่ใช้ในปัจจุบัน  มีหนังสือ 2 เล่ม เล่มแรกเป็นเกณฑ์การประเมิน เล่มที่สองเป็น คู่มือการอบรมผู้ประเมิน ซึ่งมักใช้ร่วมกัย          การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการดำเนินงาน "เมืองไทยเข้มแข็ง" โดยการประเมินโรงเรียน ใน 10 องค์ประะกอบ ดังนี้
          1. นโยบายของโรงเรียน
          2. การบริหารจัดการในโรงเรียน
          3. โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
          4. การจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
          5. บริการอนามัยโรงเรียน
          6. สุขศึกษาในโรงเรียน
          7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
          8. การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ
          9. การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
          10. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
          ซึ่งแต่เดิมแบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 เล่ม คือ แบบประเมินโรงเรียนประถม และ แบบประเมินโรงเรียนมัธยม แต่ในปี 2547 ได้นำทั้งสองเล่มมารวมกัน
          ในหนังสือเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปรับปรุง นั้น มีการเปรียบเทียบระหว่าง เกณฑ์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำให้อาจารย์สามารถปรับให้เป็นการประเมินร่วมกันได้กับการนิเทศโรงเรียน
          นอกจากจะมีแบบประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบแล้ว ในเล่มยังมีแบบประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และ แบบสำรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนด้วย

          หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ได้แนะนำมาพร้อมกัน คือ คู่มือการอบรมผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในเล่มนี้เป็นหลักสูตรการอบรม คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้ไปประเมินตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยการวางตั้งแต่นโยบาย แนวคิด หลักการของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดของการบูรณาการการศึกษากับการสาธารณสุข  หลักการประเมิน และ วิธีการและขั้นตอนของการปรเมิน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลด้วย

หนังสือนี้พบใน  http://hps.anamai.moph.go.th/   เว็บไซด์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ท่านที่ต้องการ หนังสือการประเมิน เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สำหรับโรงเรียนประถมและมัธยม  ฉบับปรับปรุงใหม่       Download ที่นี่

ท่านที่ต้องการ หนังสือ คู่มือการอบรม ผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   Download ที่นี่


พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น