ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวทางการดูแลรักษาภาวะซึมเศร้าและผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

แนวทางการดูแลรักษาภาวะซึมเศร้าและผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
     ปัจจุบันพบว่า ภาวะซึมเศร้า มีอุบัติการเกิดขึ้นอย่างมา จนเป็นภาระการดูแลที่ขยับขึ้นมาเรื่อย ๆ  รวมถึงอุบัติการการฆ่าตัวตายก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากปัญหาการเข้าถึงบริการที่ยากจึงยังต้องเป็นหนาที่ของ รพ.สต. อยู่ คู่มือเล่มนี้น่าจะช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ได้มาก ในการปฏิบัติงานด้านจิตเวช


บทที่ 1     ขอบเขตการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
         ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช มีปัญหาในการให้บริการ เนื่องจาก
          - ขาดความตระหนักถึงความสูญเสีย ที่เกิดจากปัญหาสุขภาพจิต
          - ประชาชนมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ว่าอาการทางจิตเป็นเรื่องธรรมดา เป็นแล้วหายเอง
          - อคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช รวมทั้งโรคจิตเภท เป็นรังเกียจของสังคม
          - การเข้าถึงการบริการมีน้อย
          - บุคลากรใน รพ.สต. ขาดความมั่นใจในการวินิจฉัยและการดูแล
          - ข้อจำกัดในการดูแลรักษา ทั้งด้วยยา และการให้คำปรึกษา
          - ขาดเทคโนโลยี และแนวทางการส่งเสริม ป้องกัน
          - ขาดการค้นหาผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
          - ไม่มีการฟื้นฟู หรือติดตามเฝ้าระวัง
          - นโยบายสาธารณะยังกำหนดไว้ในโรคท้าย ๆ
     บทบาทของ รพ.สต. ต่อการดำเนินงานด้านจิตเวช
          - เชิงรับ  การตรวจหาโรคทางกาย การให้คำปรึกษา การให้การรักาาต่อเนื่อง และการส่งต่อที่เหมาะสม
          - เชิงรุก
              + การปรับความคิดของประชาชน ให้ร่วมรับผิดชอบต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
              + การสร้างและพัฒนาทีมในการดูแลผู้ป่วย 
              + จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน 
              + เสริมสร้างวัฒนธรรมสร้างสุขภาพกาย และจิตใจในชุมชน 
              + พัฒนาระบบเชื่อมโยงและประสานแหล่งทรัพยากร  -ส่งเสริมขวัญและกำลังใจเครือข่าย

บทที่ 2 ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
          บทนี้กล่าวถึงโรคซึมเศร้าที่เป็นสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตาย โดยอธิบายถึง สาเหตุ การรักษา การป้องกัน โรคซึมเศร้า

บทที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
          การบูรณาการการดูแลผู้ป่วย เริ่มจาก
          + การค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคซึมเศร้า
          + การวินิจฉัยและประเมินความเสี่ยง
          + การดูแลช่วยเหลือ
          + ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
          + ใช้แบบประเมินในการติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

บทที่ 4 การคัดกรองและการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
          แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ต่อความเครียด โดยใช้ แบบประเมิน 2Q
          แบบคัดกรองจำแนกความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมิน 8Q
          แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยใช้แบบประเมิน 9Q

บทที่ 5 การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
          การเฝ้าระวังและช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีความเสี่ยง โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 6 ประเภทตามความรุนแรง และมีแนวทางการดูแลแต่ละความรุนแรงแตกต่างกัน

บทที่ 6 การติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำในระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
          การติดตาม โดยกลุ่มอสม. โดยใช้ 2Q 8Q หรือ 9Q อย่างต่อเนื่อง

บทที่ 7 จากสุขภาพจิตศึกษาสู่การให้การปรึกษาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
          เน้นการให้การดูแลเป็น 2 แบบ คือ รายบุคคล และ รายกลุ่ม โดยใช้เทคนิกการให้คำปรึกษา อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก แบบคัดกรองและแบบบันทึก 

หนังสือเล่มนี้ สืบค้นได้จาก  http://www.hph.moph.go.th/    เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หัวข้อ คู่มือบริหาร รพ.สต.

ท่านที่ต้องการหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการดำเนินงาน    Download ที่นี่

พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น