ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การทำงานสร้าเสริมสุขภาพคนพิการ

     ในการทำงาน รพ.สต. ภาระกิจหนึ่งที่ต้องทำ คือการดูแลผู้พิการ ซึ่งมีมากในหมู่บ้าน แต่จะต้องทำอะไรบ้าน บางครั้งเจ้าหน้าที่เองก็ไม่รู้ ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงรวบรวมการทำงานหกับผู้พิการ ให้เจ้าหน้าทีได้ใช้เป๋นแนวทาง
 

บทที่ 1   การทำความเข้าใจ "ความพิการ" และ "สุขภาพ" ในมุมมองของคนพิการ
          คนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 ให้ความหมายคนพิการ ว่า เป็นคนที่มีมีข้อจำกัดของความสามารถในการดำรงชีวิต เช่น การทำงาน กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน การเดินทางหรือเคลื่อนที่ ไปมา ด้วยตนเอง การสื่อสารกับผู้อื่น ฯลฯ  คนพิการ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
          1. คนพิการทางการมองเห็น เช่น ตาบอก สายตาเลือนลาง
          2. คนพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย เช่น หูหนวก หูตึง
          3. คนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือ ทางร่างกาย
          4. คนพิการทางจิต หรือพฤติกรรม หรือ ออทิสติก
          5. คนพิการทางสติปัญญา
          6. คนพิการทางการเรียนรู้
         แนะนำให้ทำประวัติชีวิตของผู้พิการและด้อยโอกาส เพื่อศึกษาชีวิต ทำให้เห็นมิติของการเป็นมนุษย์มากขึ้น

บทที่ 2   การทำงานค้นหาคนพิการและสภาพปัญหา ความต้องการด้านสุขภาพ
          องค์ประกอบที่จัดในการทำคลินิกคนพิการ เช่น
          - หาแนวร่วมช่วยค้นหาคนพิการ เช่น อสม.  โดยใช้แบบคัดกรองต่าง ๆ  (ในเอกสารมีแบบคัดกรองให้)
          - จัดการเพิ่มเติม องค์ความรู้
          - จัดทำข้อมูลทะเบียนคนพิการในพื้นที่

บทที่ 3 การทำงานที่สร้างหลักประกันการดูแลที่ต่อเนื่อง
          ความต้องการการดูแล ฟื้นฟู อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือของผู้ให้บริการ และ เครื่องมือ อย่างหลากหลาย โดยเน้นที่
          - ระบบบันทึกข้อมูลคนพิการ
          - ระบบการสื่อสาร
          - การพัฒนาศักยภาพทีมงาน โดยจัดการอบรม, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          - จัดแนวทางการดูแลผู้พิการ โดยญาติและผู้ดูแล

บทที่ 4     การทำงานอย่างบูรณาการและสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
          การดูแลสุขภาพของคนพิการ ต้องดูแล ใน 5 มิติ
          - ด้านสุขภาพ
          - ด้านการศึกษาเรียนรู้
          - การทำมาหากินและการสร้างรายได้ รวมถึง การฝึกอาชีพ การจ้างงาน ฯลฯ
          - การใช้ชีวิตในสังคม
          - การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 5     การประสานงานเพื่อการส่งต่อ  ให้ได้รับบริการตามความจำเป็น
          การส่งต่อ ต้องลดความเป็นทางการลงบ้าง ยืดหยุ่นให้มากขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสถานบริการให้มากยิ่งขึ้น

บทที่ 6     การสร้างและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
          โดยดึงศักยภาพของคนในครอบครัว และชุมชนเข้ามา ทำให้สามารถเข้าใจในความพิการนั้น ๆ และต้องได้รับความสนับสนุนของเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนด้วย

บทที่ 7     บทสรุป
          ภารกิจของ รพ.สต. กับการดูแลคนพิการนั้น คือ
          - สำรวจ ค้นขา ทำทะเบียนคนพิการ จำแนกตามความพิการ
          - บริการให้คำแนะนำ ในการป้องกันความพิการจากโรคเรื้อรัง
          - จัดระบบการดูแลผู้พิการอย่างครบวงจร
          - รวบรวมองค์ความรู้เบื้องต้น สำหรับการดูแลคนพิการรายใหม่
          - สร้างฐานกำลังและเครือข่ายในการดูแลคนพิการที่ขาดโอกาส

หนังสือเล่มนี้ สืบค้นได้จาก  http://www.hph.moph.go.th/    เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หัวข้อ คู่มือบริหาร รพ.สต.

ท่านที่สนใจหนังสือฉบับนี้ ท่านสามารรถ   Download ได้ที่นี่

ทำบุญกับผู้พิการร่วมกัน ดูแลเขาด้วยนะครับ

พาแลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น