ยินดีต้อนรับ
ตอนเย็น ๆ อากาศเริ่มมืด บรรยากาศดี ๆ นั่งล้อมวง "พาแลง" คือ อาหารเย็น พูดคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งวัน หลังจากนั้นก็พักผ่อน.... ประสบการณ์ทั้งวันก็เหมือนหนังสือ ที่อ่านมาแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อใครสนใจ ก็ไปหาอ่านได้เอง .....**หนังสือ เป็นคลังความรู้ **วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวทางการดูแล สุขภาพวัยรุ่น

จากการที่รัฐบาล นายกอภิสิทธิ์ ได้ยกระดับสถานีอนามัย เป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ได้จัดให้มีการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ และงานบริการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงได้รวบรวม แนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ หลายด้านขึ้น เพื่อเป็นคู่มือให้ รพ.สต. ใช้เป็นแนวทาง ซึ่งผมจะได้นำเสนอ เป็นเล่ม ๆ ไป   

เล่มที่ 1  แนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น
  


ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5 บท ที่มีเนื้อหาคร่าว ๆ ดังนี้

บทที่   การบริการวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ
             เป้าหมายของพัฒนาการวัยรุ่น
1.  ร่างกายแข็งแรง ปราศจากความบกพร่องทางร่างกาย
2.  เอกลักษณ์แห่งตนเองดี
3.  มีการบริหารตนเองดี สามารถบริหารจัดการตนเองได้
4.  มีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
5.  มีมนุษย์สัมพันธ์กับคนอื่นได้ดี
แบ่งบริการเป็น บริการเชิงรุก และเชิงรับ
มีตัวอย่างเรื่องเล่า ของ รพ.สต. ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน
บทที่ 2   การประเมินภาวะทางจิตใจและสังคมของวัยรุ่น
แนวทางประเมินวัยรุ่น โดยใช้  HEADS
แนวทางประเมินวัยรุ่น โดยใช้  SDQ
แบ่งวัยรุ่นเป็น 3 กลุ่ม         - กลุ่มที่มีพัฒนาการด้านจิตใจเป็นปกติ
                                              - กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง
                                              - กลุ่มที่กำลังมีปัญหาด้านจิตใจ และสังคม
บทที่ 3    “เพศศึกษา” มุมมองอ่อนไหว สำหรับการพัฒนาวัยรุ่น
แนวทางและเนื้อหาของการสอนเพศศึกษาว่าต้องครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง เช่น พัฒนาการของมนุษย์ สัมพันธภาพ ทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิต  สุขภาพทางเพศ  พฤติกรรมทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรม
บทที่ 4   ทักษะการให้คำปรึกษา ไม่ยากอย่างที่คิด
เป็นบทที่เป็นเรื่องของผู้ให้บริการ  เป็นเรื่องของ หลักการให้คำปรึกษา รวมถึงเทคนิคการให้คำปรึกษา  การให้การปรึกษาครอบครัว เป็นต้น การไขข้อข้องใจที่พบบ่อยให้พ่อแม่
บทที่ 5   หนทางพัฒนา... เคล็ดลับสู่การเป็นผู้ให้การปรึกษามือทอง
ชี้แจงเรื่องที่เป็นปัญหายุ่งยากในการช่วยเหลือ เช่น ความวิตกกังวลของผู้ให้คำปรึกษา การเปิดเผยและจริงใจ การยึดติดกับความคาดหวัง การดูแล และภาวะหมดไฟ ของผู้ดูแล

หนังสือเล่มนี้ สืบค้นได้จาก  http://www.hph.moph.go.th/    เว็บไซด์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หัวข้อ คู่มือบริหาร รพ.สต.

ท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ ท่านสามารถ      Download หนังสือที่นี่ 

พาแลง ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น